مفتول گالوانیزه به دو دسته تقسیم می شود که شامل سیم رابیتس بندی و سیم اسکوپ می شود.