بنابراین ثبت شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی ثبت شرکت خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل ثبت شرکت در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.
بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات ثبت شرکت تجاری مبادرت ورزد از نظر قانون ، متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.
اسناد لازم برای ثبت:
ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،مصوب 1310 تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که ثبت شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
4-داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ثبت شرکت ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ثبت شرکت صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی ثبت شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری ثبت شرکت مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت ثبت شرکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک ثبت شرکت از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر ثبت شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت شرکت خود شرکت لازم نخواهد بود.
تسلیم تصدیق ثبت:
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل ثبت شرکت و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا ثبت شرکت تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.
نشر ثبت شرکت:
ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و ثبت شرکت یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران ثبت شرکت که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس ثبت شرکت می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ثبت یک شرکت کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما در فکر برتر شما را همراهی کنند.
{با تسهیلات ما آسان ثبت شرکت و سریع ثبت شوید}

 

http://daltontxvs88888.blogofchange.com/8224230/ثبت-شرکت
http://hectorfkmm30517.spintheblog.com/8344594/ثبت-شرکت
http://claytonwejm53752.dailyblogzz.com/8165571/ثبت-شرکت
http://rowanipts41739.blogvivi.com/8493496/ثبت-شرکت
http://holdennzgl41720.bloginder.com/8718634/ثبت-شرکت
http://rafaelefdz11111.blogdal.com/8712759/ثبت-شرکت
http://sergiogihe33332.newsbloger.com/8827096/ثبت-شرکت
http://claytonzbyt89888.get-blogging.com/9123462/ثبت-شرکت
http://lanefkfy73062.targetblogs.com/9102523/ثبت-شرکت
http://finnltab07418.bleepblogs.com/9064460/ثبت-شرکت
https://augusttvsq88901.activoblog.com/6143808/ثبت-شرکت
https://riverrrqo35283.blogoxo.com/6137915/ثبت-شرکت
https://andreaczw00010.elbloglibre.com/6136046/ثبت-شرکت
https://archerggea11110.blog-ezine.com/6133416/ثبت-شرکت
https://andrewjrn30528.blogscribble.com/6135590/ثبت-شرکت
https://connerjqpo41616.madmouseblog.com/6134199/ثبت-شرکت
https://cashfhgd33444.ja-blog.com/6138073/ثبت-شرکت
https://trevorzbzv99999.blogtov.com/6141768/ثبت-شرکت 
https://augustsvvs89999.digitollblog.com/6131824/ثبت-شرکت
https://caidenwyvr87312.blazingblog.com/6137847/ثبت-شرکت
https://donovantkmi17384.creacionblog.com/6136746/ثبت-شرکت
https://alexisiqqn40850.tusblogos.com/6127165/ثبت-شرکت
https://jaidenktnh07405.blogchaat.com/6128995/ثبت-شرکت 
https://hectoraaxs88877.dm-blog.com/6128212/ثبت-شرکت
https://kylerzgkg29517.smblogsites.com/6131994/ثبت-شرکت
https://waylonrqro77766.weblogco.com/6132340/ثبت-شرکت
https://cruzbbzv99999.blogdeazar.com/6133292/ثبت-شرکت
https://jasperonkg44333.ourcodeblog.com/6134396/ثبت-شرکت
https://finnkmid32222.eedblog.com/6133540/ثبت-شرکت
https://andreadax00000.theisblog.com/6133843/ثبت-شرکت 
https://edgarccbw09993.blog2freedom.com/6136664/ثبت-شرکت
https://caidenwyvr88888.bloggip.com/6133119/ثبت-شرکت
https://israelooke33222.qodsblog.com/6138810/ثبت-شرکت 
https://trevorxzws88888.liberty-blog.com/6135693/ثبت-شرکت
https://rafaelrspm66666.blogpayz.com/6135852/ثبت-شرکت
https://marcoqsrm66555.techionblog.com/6134832/ثبت-شرکت 
https://collinkmjf33332.buyoutblog.com/6133693/ثبت-شرکت
https://codyjqno26122.blogitright.com/6137429/ثبت-شرکت
https://andyzaxs88887.blogunok.com/6133155/ثبت-شرکت
https://claytonwwuq88877.blog-eye.com/6135689/ثبت-شرکت
https://fernandolrxc86729.blogdosaga.com/6139837/ثبت-شرکت
https://trentongifc22211.snack-blog.com/6140790/ثبت-شرکت
https://spencervhom40628.azzablog.com/6139146/ثبت-شرکت
https://hectorcczu99999.fare-blog.com/6138028/ثبت-شرکت 
https://collinwaax00000.anchor-blog.com/6140178/ثبت-شرکت
https://remingtonjvpp40595.blogsvila.com/6137062/ثبت-شرکت
https://fernandowxvr88888.wssblogs.com/6140289/ثبت-شرکت
https://raymondksus63944.blogdanica.com/6142087/ثبت-شرکت
https://cristianfkuj06160.bloggerchest.com/6144202/ثبت-شرکت
https://spenceracrk66655.tkzblog.com/6143113/ثبت-شرکت
https://fernandoxayv00900.like-blogs.com/6139165/ثبت-شرکت
https://elliotnpmi44444.onzeblog.com/6143503/ثبت-شرکت
https://ricardovxxt90000.ziblogs.com/6143218/ثبت-شرکت 
https://donovanbgfz84050.blog-kids.com/6150363/ثبت-شرکت
https://rylankmkg44433.answerblogs.com/6151485/ثبت-شرکت
https://chancefhhe33333.nizarblog.com/6157704/ثبت-شرکت
https://charliexyif34434.wizzardsblog.com/6158874/ثبت-شرکت
https://emilianozzsi16051.sharebyblog.com/6161009/ثبت-شرکت
https://kylermrpl55554.tokka-blog.com/6166405/ثبت-شرکت